0

Ξεκινούν από τη Δευτέρα οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 άνεργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών.
Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Ο ΟΑΕΔ ενημέρωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα voucher-gov-gr από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00. Για τους παρόχους κατάρτισης οι αιτήσεις αρχίζουν από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
- Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.
- Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:
- Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.
- Ηλικία υποψηφίου.
- Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου
(οικονομικό έτος 2014)
- Χρόνος ανεργίας

Δημοσίευση σχολίου